» Reklamacje i zwroty

Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Uczymy od 1996 roku
Start > Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Wyciąg z Regulaminu

Reklamacje

PARAGRAF IV

 • Miejscem składania reklamacji jest ww. siedziba BEST CJO. Każdy Klient lub Słuchacz ma prawo zgłoszenia BEST CJO w dowolnej formie (ustnej, pisemnej, telefonicznej, w tym poprzez dedykowaną infolinię, mailowej, elektronicznej, typu komunikatory internetowe, itp.) reklamacji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia umowne wymagają dla skuteczności oświadczenia woli formy pisemnej.
 • Odpowiedź na reklamację udzielana jest w takiej samej formie jak złożona reklamacja w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
 • Klient lub Słuchacz będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umową sprzedaży poprzez:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  • zwrócenia się bezpośrednio do Dyrektora BEST CJO o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • W razie braku rozwiązania sporu w formie pozasądowej właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy w Tychach.

Zwroty (Rezygnacje)

PARAGRAF II – REZYGNACJE

 • Słuchacz będący konsumentem może zrezygnować z Kursu w czasie jego trwania poprzez złożenie wypowiedzenia w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres online@bestcentrum.pl. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie ze skutkiem na koniec tygodnia (niedziela) dla Pakietów START i MINI lub 1 miesiąc liczony ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego dla pozostałych Pakietów. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w Kursie do końca okresu wypowiedzenia, a w terminie 14 dni od jego zakończenia Słuchaczowi zostanie dokonany zwrot proporcjonalnej części ceny za kurs za zajęcia opłacone a przypadające po okresie wypowiedzenia, liczonej od ceny kursu  bez uwzględnienia udzielnego rabatu z tytułu skorzystania z wybranej promocji, który obowiązuje wyłącznie w razie braku rezygnacji z kursu w czasie jego trwania. W przypadku wypowiedzenia zwrotowi nie podlega uiszczona cena za wykupione dodatkowe akcesoria.
 • Słuchacz będący konsumentem w ciągu 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Szczegóły obliczania ww. terminu podane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeżeli wykonywanie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą Słuchacza przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku jeżeli częścią przedmiotu zawartej umowy sprzedaży jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, albo wykupiona zostanie usługa zindywidualizowana dla nabywającego, albo wykonywanie usługi zostało w całości zakończone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, i po poinformowaniu go przez BEST CJO o utracie prawa odstąpienia od umowy, któremu to obowiązkowi czyni zadość niniejszy punkt Regulaminu, ww. prawo odstąpienia Słuchaczowi nie przysługuje w zakresie otrzymanych treści cyfrowych albo usług, czy rzeczy zindywidualizowanych, albo usług w całości wykonanych. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), informacje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient będący konsumentem, a także o obowiązku zapłaty przez Klienta będącego konsumentem poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ww. ustawy, jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2   ustawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), którego treść zostaje Klientowi będącemu konsumentem udostępniona jeszcze przed złożeniem zamówienia, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, a także przesłana dodatkowo na wskazany przez Klienta adres e-mail wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Regulaminu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.).
 • Z uprawnień, o których mowa w pkt II.2. – II.8 powyżej, może skorzystać jedynie Słuchacz, a nie drugi lub trzeci Uczestnik Kursu, któremu Słuchacz umożliwił jednoczesne z niego korzystanie. Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem Kursu wyrazić zgodę na udział w nim, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności, a także i zaakceptować harmonogram zajęć ustalony ze Słuchaczem. Uczestnik nie jest stroną umową i nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, ani do jej wypowiedzenia.
 • Likwidacja Kursu przez BEST CJO wymaga złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres podany przez Słuchacza. W takim przypadku BEST CJO obowiązany jest do zwrotu Słuchaczowi różnicy pomiędzy zapłaconą przez niego ceną Kursu, a liczoną proporcjonalnie częścią ceny za Kurs z tytułu przeprowadzonych zajęć do końca trwania Kursu.

 

PARAGRAF III – ZWROTY

 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Słuchacza BEST CJO dokonana zwrotu na rachunek bankowy Słuchacza, z którego została zrealizowana płatność lub przypisany do karty płatniczej/kredytowej Słuchacza.

Copyright 2020 © All rights reserved. BEST | ACTIV-NET | Polityka prywatności