» Regulamin

Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Uczymy od 1996 roku
Start > Regulamin

Regulamin

Regulamin bestcentrum.online

DEFINICJE : Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. BEST CJO oznacza PHU „BEST” Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Kopernika 1B, NIP: 646-182-12-12, Regon: 273601216.
 2. Kurs oznacza usługę nauczania języka obcego przez BEST CJO w formie zdalnej.
 3. Klient oznacza użytkownika serwisu internetowego o adresie elektronicznym https://www.bestcentrum.online.
 4. Słuchacz oznacza uczestnika Kursu w BEST CJO.
 5. Uczestnik oznacza jedną lub dwie osoby, którym Słuchacz wykupił i umożliwił jednoczesne ze Słuchaczem korzystanie z Kursu.
 6. Pakiet oznacza Kurs obejmujący wybraną przez Słuchacza liczbę godzin zegarowych. Słuchacz może wybrać i zakupić Pakiet START (6 godz.), MINI (12 godz.), MIDI (24 godz.), MAXI (36 godz.) lub STOPIEŃ (48 godz.) przy czym na kursach dziecięcych zwany także ROK SZKOLNY.
 7. Akcesoria oznaczają łącznie, jak i każde z osobne, dodatkowe usługi dokupione do pakietu, takie jak: jednoczesny udział w Kursie drugiej lub trzeciej osoby, podręcznik elektroniczny, podręcznik w formie tradycyjnej (w cenie wysyłka na terenie Polski), ćwiczenia elektroniczne, ćwiczenia w formie tradycyjnej (w cenie wysyłka na terenie Polski), tzw. „e-learning”, oraz tzw. „słówka” czyli dostęp do innych serwisów internetowych wspomagającego zdalne nauczenie, egzamin stacjonarny wewnętrzny w BEST CJO, egzamin stacjonarny zewnętrzny u partnera BEST CJO, egzamin on-line.
 8. Regulamin oznacza niniejszy dokument.

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Usługodawcą/Sprzedawcą w serwisie o adresie elektronicznym https://www.bestcentrum.online (dalej serwis internetowy lub serwis) jest BEST CJO.
  2. Kontakt z BEST CJO możliwy jest poprzez formularz kontaktowy lub dane kontaktowe podane w serwisie, w szczególności poprzez pocztę e-mail o adresie elektronicznym online@bestcentrum.pl, pod numerem telefonu 500 161 868lub 32 217 78 01 lub listownie na adres ww. siedziby BEST CJO.
  3. Usługa świadczona przez BEST CJO drogą elektroniczną polega na udostępnieniu korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Usługodawca/Sprzedawca, w tym umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy BEST CJO, a Klientem za pomocą formularza zawartego w ww. serwisie lub ww. danych kontaktowych.
  4. Serwis internetowy dostępny jest publicznie. Korzystanie z serwisu możliwe jest bez rejestracji, chyba że poszczególne funkcje serwisu tego wymagają. Korzystanie z serwisu internetowego jest nieodpłatne. Odpłatność wiąże się dopiero z zakupem usług lub produktów poprzez serwis internetowy.
  5. Klient ma możliwość przed zawarciem umowy sprzedaży do nieodpłatnego skorzystania z tzw. „lekcji próbnej”, a razie braku satysfakcji z przeprowadzonych zajęć może wystąpić o drugą „lekcję próbną” z innym lektorem.
  6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie przez każdą ze Stron bez podania przyczyn, chyba że dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami, dla której wykonywania konieczne jest korzystanie z serwisu internetowego; wówczas do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi jednocześnie z rozwiązaniem umowy o świadczenie sprzedanych usług w ramach zakupionego Kursu.
  7. Do korzystania z serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe Klienta. Jedynym warunkiem technicznym jest dostęp do komputera lub innego multimedialnego urządzenia końcowego ze standardowym systemem operacyjnym, standardowej przeglądarki internetowej oraz Internetu.
  8. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze obiektywnie bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, dyskryminującym, zautomatyzowanym; treści takie mogą zostać zmoderowane lub usunięte przez BEST CJO bez ostrzeżenia, a konto Klienta może zostać zablokowane. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, BEST CJO nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Klientów w serwisie, jeżeli nie wiedział o ich bezprawnym lub innym wyżej wskazanym charakterze, a w razie powzięcia takiej wiarygodnej wiadomości, jeżeli niezwłocznie uniemożliwił dostęp do nich.
  9. Klient w zakresie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
  10. Właścicielem wszelkich treści, informacji i grafik zamieszczonych w serwisie jest BEST CJO, z wyjątkiem znaków towarowych należących do innych podmiotów, do korzystania z których BEST CJO przysługuje tytuł prawny. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisach odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą BEST CJO. Zgoda może być wyrażona poprzez email lub pisemnie.
  11. Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.bestcentrum.online.

 

II. ŚWIADCZENIE USŁUG W FORMIE KURSÓW

  1. Do zawarcia umowy sprzedaży usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a BEST CJO dochodzi w momencie dokonania płatności przez Klienta po wyborze oferowanego Kursu lub Pakietu i po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
  2. Kurs polega na zdalnym nauczaniu za pośrednictwem internetu języka obcego w wybranym rodzaju, poziomie i opcjami dodatkowymi. Poziom Kursu wybiera Klient. BEST CJO umożliwia narzędzie pomocnicze od samookreślenia poziomu na zasadach wykonania nieodpłatnego testu językowego, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu i dokonany ostatecznie wybór poziomu przez Klienta. W razie wyboru przez Klienta poziomu, który w toku wykonywania umowy okaże się dla niego niewłaściwy, Klient jest uprawniony do jego zmiany w dowolnej chwili, przy czym jeśli miałby to być poziom wyższy, niż wybrany uprzednio, Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty zgodnie z aktualną ofertą BEST CJO. W przypadku, jeżeli Klient zechce dokonać zmiany poziomu na niższy, niż wybrany uprzednio, ewentualna różnica w cenie nie podlega zwrotowi przez BEST CJO.
  3. Po zawarciu umowy BEST CJO ustala ze Słuchaczem harmonogram godzin Kursu i czas trwania zajęć, wg wariantów zawartych w poniższej tabeli, które Słuchacz zobowiązany jest potwierdzić w formie elektronicznej, przy czym min. liczba zajęć w tygodniu nie może być mniejsza niż 1.
   Nazwa pakietu (godzin zegarowych) Pakiet minut Zajęcia 30 min Zajęcia 40 min Zajęcia 45 min Zajęcia 60 min Zajęcia 90 min
   START Pakiet na próbę (6h) 360 12 9 8 6 4
   MINI Pakiet dla zdecydowanych (12h) 720 24 18 16 12 8
   MIDI Pakiet dla wytrwałych (24h) 1440 48 36 32 24 16
   MAXI Pakiet dla zdeterminowanych (36h) 2160 72 54 48 36 24
   STOPIEŃ Pakiet dla ambitnych (48h) 2880 96 72 64 48 32
   Tylko Kiddo Wszyscy Wszyscy Wszyscy Wszyscy Bez Kiddo
  4. W ramach Kursu Słuchacz uprawniony jest do korzystania z e-dziennika oraz z zasobów Strefy Studenta w tym Platformy e-Learningowej dostępnej poprzez stronę internetową www.bestcentrum.pl bez dodatkowych opłat.
  5. Słuchacz w ramach Kursu ma prawo odwołać maksymalnie 1 zajęcia na miesiąc w wypadku zajęć jeden raz w tygodniu lub 2 zajęcia na miesiąc w wypadku zajęć dwa lub więcej razy w tygodniu („Limit”). Odwołanie zajęć może nastąpić w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres: online@bestcentrum.pl. W przypadku konieczności odwołania zajęć:
   a) zajęcia odwołane przez Słuchacza na więcej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, ale w ramach Limitu, traktowane są jako zajęcia niezrealizowane,
   b) zajęcia odwołane przez Słuchacza na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć albo powyżej Limitu, traktowane są jako zrealizowane,
   c) zajęcia odwołane przez lektora lub BEST CJO, zawsze traktowane są jako niezrealizowane.
   Odwołane zajęcia przez Słuchacza w ramach Limitu oraz odwołane zajęcia przez Lektora, Słuchacz ma prawo zrealizować w ramach ceny w dodatkowym dogodnym terminie uzgodnionym przez obie strony, ale nie później niż do 1 tygodnia w wypadku umowy na 6 godzin zegarowych („Pakiet START”) lub 12 godzin zegarowych („Pakiet MINI”), do 2 tygodni w wypadku umowy na 24 godziny zegarowe („Pakiet MIDI”), do 3 tygodni w wypadku umowy na 36 godzin zegarowych („Pakiet MAXI”) i do 4 tygodni w wypadku umowy na 48 godzin zegarowych („Pakiet STOPIEŃ”) zawsze licząc od terminu ostatnich zajęć wymienionych w harmonogramie. Po upływie wyżej wymienionego dodatkowego terminu Słuchacz traci uprawnienie do zrealizowania odwołanych zajęć, co nie stanowi podstawy zwrotu części ceny za Kurs. Brak udziału Słuchacza w zajęciach, które nie zostały skutecznie odwołane, nie stanowi podstawy zwrotu części ceny za Kurs.
  6. BEST CJO ma prawo zmienić lektora w czasie trwania Kursu bez podania przyczyny, co nie stanowi zmiany umowy. Słuchacz natomiast ma prawo poprosić BEST CJO o zmianę lektora lub o zmianę harmonogramu, ale nie częściej niż raz na 3 miesiące. Prośba o zmianę lektora lub harmonogramu nie wstrzymuje wykonywania umowy a zajęcia odbywają się z dotychczasowym lektorem lub zgodnie z dotychczasowym harmonogramem do czasu ewentualnej zmiany lektora lub harmonogramu. Zmiana lektora lub harmonogramu albo brak takich zmian nie stanowi podstawy zwrotu części ceny za Kurs.
  7. Słuchacz będący konsumentem może zrezygnować z Kursu w czasie jego trwania poprzez złożenie wypowiedzenia w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres online@bestcentrum.pl. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie ze skutkiem na koniec tygodnia (niedziela) dla Pakietów START i MINI lub 1 miesiąc liczony ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego dla pozostałych Pakietów. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w Kursie do końca okresu wypowiedzenia, a w terminie 14 dni od jego zakończenia Słuchaczowi zostanie dokonany zwrot proporcjonalnej części ceny za kurs za zajęcia opłacone a przypadające po okresie wypowiedzenia, liczonej od ceny kursu  bez uwzględnienia udzielnego rabatu z tytułu skorzystania z wybranej promocji, który obowiązuje wyłącznie w razie braku rezygnacji z kursu w czasie jego trwania. W przypadku wypowiedzenia zwrotowi nie podlega uiszczona cena za wykupione dodatkowe akcesoria.
  8. Słuchacz będący konsumentem w ciągu 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Szczegóły obliczania ww. terminu podane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeżeli wykonywanie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą Słuchacza przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku jeżeli częścią przedmiotu zawartej umowy sprzedaży jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, albo wykupiona zostanie usługa zindywidualizowana dla nabywającego, albo wykonywanie usługi zostało w całości zakończone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, i po poinformowaniu go przez BEST CJO o utracie prawa odstąpienia od umowy, któremu to obowiązkowi czyni zadość niniejszy punkt Regulaminu, ww. prawo odstąpienia Słuchaczowi nie przysługuje w zakresie otrzymanych treści cyfrowych albo usług, czy rzeczy zindywidualizowanych, albo usług w całości wykonanych. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), informacje o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient będący konsumentem, a także o obowiązku zapłaty przez Klienta będącego konsumentem poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ww. ustawy, jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2   ustawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.), którego treść zostaje Klientowi będącemu konsumentem udostępniona jeszcze przed złożeniem zamówienia, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, a także przesłana dodatkowo na wskazany przez Klienta adres e-mail wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Regulaminu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. Nr 827 z 2014r.).
  9. Z uprawnień, o których mowa w pkt II.2. – II.8 powyżej, może skorzystać jedynie Słuchacz, a nie drugi lub trzeci Uczestnik Kursu, któremu Słuchacz umożliwił jednoczesne z niego korzystanie. Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem Kursu wyrazić zgodę na udział w nim, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności, a także i zaakceptować harmonogram zajęć ustalony ze Słuchaczem. Uczestnik nie jest stroną umową i nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, ani do jej wypowiedzenia.
  10. Likwidacja Kursu przez BEST CJO wymaga złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres podany przez Słuchacza. W takim przypadku BEST CJO obowiązany jest do zwrotu Słuchaczowi różnicy pomiędzy zapłaconą przez niego ceną Kursu, a liczoną proporcjonalnie częścią ceny za Kurs z tytułu przeprowadzonych zajęć do końca trwania Kursu.

 

III. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zakupione Pakiety możliwe są w formie jednorazowego przelewu na rachunek BEST CJO lub w formie jednorazowego przelewu albo w formie ratalnej  za pośrednictwem serwisu Tpay  na zasadach określonych przez operatorów płatności, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcin 73/6, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN, w całości opłaconym, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 .
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Słuchacza BEST CJO dokonana zwrotu na rachunek bankowy Słuchacza, z którego została zrealizowana płatność lub przypisany do karty płatniczej/kredytowej Słuchacza.

 

IV. REKLAMACJE

 1. Miejscem składania reklamacji jest ww. siedziba BEST CJO. Każdy Klient lub Słuchacz ma prawo zgłoszenia BEST CJO w dowolnej formie (ustnej, pisemnej, telefonicznej, w tym poprzez dedykowaną infolinię, mailowej, elektronicznej, typu komunikatory internetowe, itp.) reklamacji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia umowne wymagają dla skuteczności oświadczenia woli formy pisemnej.
 2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w takiej samej formie jak złożona reklamacja w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
 3. Klient lub Słuchacz będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umową sprzedaży poprzez:
  1.     zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  4. zwrócenia się bezpośrednio do Dyrektora BEST CJO o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 4. W razie braku rozwiązania sporu w formie pozasądowej właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy w Tychach.

 

V. DANE OSOBOWE i POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Klient/Słuchacz niniejszym zostaje poinformowany, że Administratorem podanych lub pozyskanych w trakcie trwania Umowy lub po jej zakończeniu danych osobowych jest Dariusz Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą jako PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski, 43-100 Tychy, ul. Kopernika 1B, a informacja o podstawach i celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców, przysługujących Słuchaczowi prawach odnośnie swoich danych osobowych (żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego), a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) została zamieszczona w odrębnej Klauzuli Informacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jako jego integralna część, a także na zawarta w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej dostępnej pod adresem bestcentrum.pl.
  2. Słuchacz zostaje także poinformowany o możliwości dokonania przez BEST CJO utrwalenia lub podglądu konkretnych zajęć za pomocą urządzenia rejestrującego lub przesyłającego obraz i dźwięk wyłącznie w celu kontroli pracy lektora (tzw. hospitacji) bez zapisu wizji z udziałem Słuchacza. Słuchacz ma możliwość zapisu zajęć w dowolnej formie.
  3. BEST CJO gwarantuje poufność i bezpieczeństwo wszelkich informacji oraz dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z uczestnictwem Słuchacza w Kursie.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelka korespondencja Stron, w tym wszelkie oświadczenia woli i wiedzy, wymaga formy dokumentowej, w formie wiadomości e-mail wysłanej na następujące adresy:
   1. dla Słuchacza – wskazany przez Słuchacza w formularzu zapisu na Kurs,
   2. dla BEST CJO – online@bestcentrum.pl
  2. Za chwilę doręczenia przyjmuje się doręczenie wiadomości e-mail niezależnie od jej faktycznego odczytania przez drugą Stronę, przy czym dla BEST CJO takie doręczenie jest możliwe jedynie w dniach i godzinach pracy Oddziału BEST CJO w Tychach podanych na stronie internetowej pod adresem www.bestcentrum.pl w zakładce „Oddział Tychy”, a następnie „Godziny pracy”.
  3. W razie konieczności podjęcia korespondencji pisemnej będzie ona przesyłana wyłącznie na adresy: dla BEST CJO 43-100 Tychy, ul. Kopernika 1B, a dla Słuchacza na adres wskazany przez Słuchacza w formularzu zapisu na Kurs. W przypadku zmiany adresu, Strony winny poinformować się o nowym adresie dla doręczeń ww. korespondencji i oświadczeń, pod rygorem uznania skutków doręczenia poprzez wysłanie listu poleconego na wyżej podany adres z chwilą upływu 14 dni od pierwszej awizacji, chyba że Strony uprzednio w sposób przewidziany powyżej powiadomią się o zmianie adresu dla doręczeń.
  4. Słuchacz wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany w formularzu zapisu na Kurs, co nie wyklucza ich wystawienia i przesłania w formie papierowej. Brak podania numeru NIP w formularzu zapisu na Kurs przez Słuchacza oznacza, iż Słuchacz zawiera umowę jako konsument poza wykonywaną działalnością gospodarczą, co uniemożliwia następnie wystawienie przez BEST CJO faktury na podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku dostarczenia rzeczy materialnych w zakresie ich sprzedaży w terminie 14 dni od dnia,  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy .

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Forma odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. PHU „BEST” Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Kopernika, e-mail: online@bestcentrum.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (w formie e-mail na adres online@bestcentrum.pl lub pismem na ww. adres). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jeśli takowy jest udostępniony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam otrzymane rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo zobowiązani  ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będą Państwo obciążeni kwotą proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Nadawca:

 

………………………………………………………………………………
(dane odstępującego: Imię, nazwisko, adres, e-mail)

Adresat:

PHU „BEST” Centrum Języków Obcych

Dariusz Wiśniewski

Kopernika 1B

43-100 Tychy

online@bestcentrum.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług/rzeczy(*)):

data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

………………………………………………………………………………

dane dot. umowy (np. nr faktury, paragonu, opis przedmiotu umowy):

………………………………………………………………………………

imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………

adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………

data i podpis konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) niepotrzebne skreślić.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski, 43-100 Tychy, ul. Kopernika 1B, dalej BEST CJO, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:

 1. Administrator Danych Osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Dariusz Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą jako BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski, 43-100 Tychy, ul. Kopernika 1B, jak i serwisy internetowe pod adresem www.bestcentrum.pl, www.bestcentrum.online, www.bestfestiwal.pl. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: PHU BEST Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski, ul. Kopernika 1B, 43-100 Tychy, tel. 32 217 78 01, + 48 500 169 042, fax. 32 747 30 73, e-mail: ado@bestcentrum.pl
 2. Źródło pozyskania danych osobowych. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej zgody lub w wyniku wykonywania zawartej przez BEST CJO umowy z Państwem.
 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO. Cel przetwarzania: przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z BEST CJO, przesyłania oferty BEST CJO, działalności marketingowej usług lub produktów własnych BEST CJO, przesyłania tzw. newslettera, zakładania i zarządzania tzw. kontem studenta, umożliwiania korzystania z usług platformy e-learingowej, e-dziennika, akredytacji, organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału akcji marketingowych, promocyjnych, konkursów, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych, wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa); nadto w przypadku objęcia system monitoringu wizualnego wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia.
 4. Odbiorcy danych osobowych. Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, certyfikujące, egzaminujące, księgowe, płatnicze, prawnicze, pocztowe, kurierskie na rzecz BEST CJO, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. Odbiorcą danych osobowych klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza w zakresie wykonywania umowy przez BEST CJO zawartej na rzecz klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza przez podmiot trzeci, będzie również ten podmiot zgodnie z zawartą umową.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem w niezbędnym zakresie danych osób ubiegających się o międzynarodowe certyfikaty, czy zdających międzynarodowe egzaminy; wówczas dane takie zostaną przekazane do podmiotów mających siedzibę na terenie państw w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosujących RODO, a także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, z zastrzeżeniem możliwości uzyskania kopii przekazywanych danych.
 6. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą: dostępu do tych danych, sprostowania tych danych, usunięcia tych danych, przeniesienia tych danych, ograniczenia przetwarzania tych danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności: w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy: dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych, dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia, dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń, w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  • Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną Państwa sytuację, albo gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  • Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą. Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe przechowywane są przez: okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania, okres obowiązywania umowy zawartej z BEST CJO, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych, okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa, okres od zarejestrowania nagrania systemem monitoringu wizualnego do czasu jego nadpisania kolejnym nagraniem, maksymalnie ok. 1 miesiąca, okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez BEST CJO i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 8. Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu podania danych i konsekwencje ich niepodania. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, której dane te dotyczą, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy z BEST CJO.
 9. Pozostałe. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych miałoby następować w celach zgodnie z niniejszą informacją w zależności od przynależności osoby, której dane dotyczą, do co najmniej jednej z ww. grup osób, których dane są przetwarzane, a w celu innym niż cel, dla którego dotychczas dane te zostały zebrane, niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku Administratora przekazania informacji o aktualnych celach przetwarzania danych w rozumieniu art. 13 ust. 3 RODO.

Copyright 2020 © All rights reserved. BEST | ACTIV-NET | Polityka prywatności